Nazio Batuen 2030 Agenda

 

'2030 Agenda' garapenerako nazioarteko agenda berria da, eta 2015eko irailean onartu zen Nazio Batuen Erakundean. Agenda horren helburua mundu osoan giza garapen jasangarriaren alde borrokatzeko tresna bat izatea da, eta pobrezia errotik desagerraraztea, ahultasunak eta desberdintasunak murriztea eta jasangarritasuna sustatzea ditu funtsezko oinarri. Aukera paregabea da 2030. urtea baino lehen mundua eraldatzeko eta pertsona guztientzako giza eskubideak bermatzeko. 2030 Agenda unibertsala da. Agenda horren bidez, pertsona guztiek garapen-behar berak dituztela aitortu da, non bizi diren alde batera utzita. Pertsona guztiek behar dute osasuna, hezkuntza, etxebizitza, enplegua, energia, berdintasuna, bakea eta ekosistema osasuntsuak, duintasunez bizitzeko, orain nahiz etorkizunean.

«Gure mundua eraldatzea: 2030 Agenda garapen jasangarrirako» izenburupean, estatu kideek onartutako azken dokumentuan 17 helburu eta 169 xede zehazten dira Garapen Jasangarrirako Helburuak izenekoan (GJH). Estatuaz azpiko gobernuek agenda berri hau eraikitzen lagundu dute eta orain oso zeregin garrantzitsua dute GJHak kokatzeko eta lortzeko orduan.

2030eko Agendaren oinarrizko elementuak

Pertsonak: inor atzean ez uztea. Giza eskubide unibertsalak eta oinarrizko ekonomia-aukerak inori ukatzen ez zaizkiola ziurtatzea.

Planeta: planetaren babesari funtsezko garrantzia ematea. Iraunkortasunaren gizarte-, ekonomia- eta ingurumen-dimentsioak uztartzea.

Oparotasuna: ekonomiak eraldatzea, gizaki guztiek bizimodu oparoa izateko eta naturarekin erabateko harmonian bizitzeko.

Bakea: bakea eta erakunde eraginkorrak, irekiak eta arduratsuak eraikitzea.

Aliantzak: mundu mailako aliantza berri bat eraikitzea, eta aliantza horrek eragile gehiago izatea eta monitorizazio-mekanismo indartsu eta independente batez hornitua egotea.

2030 Agendaren edukiak: Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)

 

1. POBREZIA DESAGERTZEA

Helburua: pobrezia mota guztiak desagertzea mundu osoan.

Funtsezko gaiak: muturreko pobrezia amaitzea, pobrezia eta ahultasuna jaistea, babes soziala eskaintzea, oinarrizko zerbitzuetara heltzea, pobreen eta ahultasun-egoeretan dauden pertsonen erresilientzia sustatzea, garapenerako lankidetza, araudi-esparru sendoak ezartzea.

2. GOSERIK EZ IZATEA

Helburua: gosea amaitzea, elikagai-segurtasuna eta elikadura hobea lortzea, eta nekazaritza jasangarria bultzatzea.

Funtsezko gaiak: elikadura osasuntsua, nutritiboa eta nahikoa, lurretara sarbide segurua, eskala txikian elikaduren ekoizpena, nekazaritza-praktika erresilienteak, elikagaien ekoizpen-sistemen iraunkortasuna, hazi-bankua, hazien aniztasun genetikoa.

3. OSASUNA ETA ONGIZATEA

Helburua: guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.

Funtsezko gaiak: osasun-estaldura unibertsala, sexu eta ugalketa-osasuna, trafiko-istripuen ondorioz eragindako pertsona-kopurua murriztea, poluzioa eta produktu kimikoak, amen eta jaioberrien heriotza-tasa murriztea, IHESaren izurria amaitzea, hepatitisari eta uraren bidez transmititutako gaixotasunei aurre egitea, drogen eta alkoholaren prebentzioa, tabakoaren kontrola.

4. KALITATEZKO HEZKUNTZA

Helburua: guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea.

Funtsezko gaiak: doakoa, bidezko eta kalitatezko hezkuntza, goi-mailakoa hezkuntzara berdintasunezko sarbidea, garapen jasangarrirako hezkuntza, desgaitasun bat duten pertsonentzako hezkuntzako instalazioak, ikaskuntza-ingurune seguruak, indarkeria gabeak, inklusiboak eta eraginkorrak.

5. GENERO-BERDINTASUNA

Helburua: genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neska guztiak ahalduntzea.

Funtsezko gaiak: indarkeriarekin eta diskriminazio modu guztiekin amaitzea, ordaindu gabeko zaintzak eta etxeko lana aitortzea, partekatutako erantzukizuna, aukera-berdintasuna, parte-hartze osoa eta eraginkorra, ugalketa-eskubideak, baliabide ekonomikoetarako eskubide-berdintasuna, lurraren jabetza eta beste ondasunen heltzea.

6. EDATEKO URA ETA SANEAMENDUA

Helburua: uraren erabilgarritasuna eta kudeaketa jasangarria eta guztiontzako saneamendua bermatzea.

Funtsezko gaiak: aukera unibertsala eta bidezkoa prezio egokian, saneamendu- eta higiene-zerbitzuetarako sarbidea, uraren kalitatea, baliabide hidrikoen erabilera eraginkorra, kudeaketa integratua, urarekin lotura duten ekosistemak babesa, kutsadura-murrizketa, isurketen ezabapena, hondakin-urak tratamendua.

7. ENERGIA BERRIZTAGARRIAK

Helburua: energia eskuragarria, fidagarria, jasangarria eta modernoa bermatzea guztiontzat.

Funtsezko gaiak: sarbide unibertsala, energia berriztagarrien proportzioaren igoera, energia-eraginkortasuna, ikerketa, energia-azpiegituretako eta teknologia garbietako inbertsioaren sustapena, energia-zerbitzu modernoak eta jasangarriak.

8. LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA

Helburua: guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu betea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.

Funtsezko gaiak: lan egokia, enplegu osoa eta produktiboa, ekintzailetza, mikroenpresa eta enpresa txikien sustatzea, lan-eskubideak, lan-ingurune segurua, gazteen enplegua, aukera berdintasuna eta soldata berdina, finantza-erakundeak sendotzea, hazkunde ekonomikoa ingurumenaren degradaziotik deslotzea.

9. BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA

Helburua:  azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.

Funtsezko gaiak: azpiegitura fidagarriak, jasangarriak, sendoak eta kalitatezkoak, industrializazio inklusiboa eta jasangarria, modernizazioa, tekonologia eta industria-prozesu garbiak eta ingurumenaren ikuspegitik arrazoizkoak, ikerketa zientifikoa eta ahalmen teknologikoa hobekuntza, IKTrako sarbide unibertsala.

10. DESBERDINTASUNAK MURRIZTEA

Helburua: herrialde bakoitzean eta herrialdeen artean desberdintasunak murriztea.

Funtsezko gaiak: pertsona guztien gizarte-, ekonomia eta politika-inklusioaren sustapena, aukera-berdintasuna, berdintasunerako politikak (zergekin, soldatekin eta gizarte-babesarekin lotutakoak), migrazioa eta migrazio-politikak, garapenerako laguntza ofiziala, erakundeen eta munduko merkatuen araudia eta zaintza.

11. HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK

Helburua: hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.

Funtsezko gaiak: etxebizitza eta oinarrizko zerbitzu egokiak, seguruak eta arrazoizkoak eskuratzeko aukera, garraio-sistema seguru, arrazoizko eta jasangarriak, hirigintza jasangarria eta inklusiboa, kudeaketa eta plangintza parte-hartzailea, kultura eta natura-ondarearen babesa, airearen kalitatea, hondakinak, berdeguneak, hiriguneen, hiri-inguruen eta landa-eremuen loturak.

12. EKOIZPENA ETA KONTSUMO ARDURATSUA

Helburua: kontsumo- eta ekoizpen-modalitate jasangarriak bermatzea.

Funtsezko gaiak: baliabide naturalen kudeaketa jasangarria eta erabilera eraginkorra, atmosferara, urera eta lurrera botatzen diren partikulen murrizketa, hondakinen murrizketa, birziklapena, berrerabilpena eta gutxiagotzea, jardunbide jasangarriak, kontratazio publiko jasangarria, bizimodu jasangarriak, erregai fosilentzako dirulaguntza ez eraginkorrak arrazionalizatzea.

13. KLIMA BABESTEKO EKINTZA

Helburua: neurri urgenteak hartzea klima-aldaketaren eta haren ondorioen aurka egiteko.

Funtsezko gaiak: erresilientzia eta egokitzeko aukera, plangintza, estrategia eta plan nazionalak, hezkuntza eta sentsibilizazioa, eraginak arintzea eta garaiz ohartaratzea, 'Klima Aldeketari buruzko Nazio Batuen Konbentzio Markoa' betetzea.

14. URETAKO BIZITZA

Helburua: ozeanoak, itsasoak eta itsas baliabideak mantentzea eta modu iraunkorrean erabiltzea garapen jasangarriari begira.

Funtsezko gaiak: itsasoaren kutsadura eta ozeanoak azidotzearen eraginen murrizketa, itsasoko ekosistemen babesa, ozeanoen osasuna eta produktibitatea berreskuratzea, kostaldeen eta itsas eremuen kontserbazioa, gehiegizko ustiatzea eta legez kanpoko arrantza, artisau-arrantzaren laguntza, ezagutza zientifikoak areagotzea.

15. LEHORREKO BIZITZA

Helburua: lehorreko bizitza babestea, lehengoratzea eta modu jasangarrian erabili dadila sustatzea, basoak modu jasangarrian kudeatzea, basamortutzearen aurka borrokatzea, lurren degradazioa inbertitzea eta biodibertsitatearen galera gelditzea.

Funtsezko gaiak: desertifikazioari aurka egitea, basoberritzea, kontserbazioa, lurreko ekosistemen berrezarpena eta erabilera jasangarria, habitat naturalak, biodibertsitatea, espezie exotiko inbaditzaileak, ekosistemen balioak sartzea plangintzan, ezkutuko ehiza.

16. BAKEA ETA JUSTIZIA

Helburua: garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.

Funtsezko gaiak: indarkeriari, tratu txarrei eta esplotazioari aurre egitea, zuzenbidezko estatua, justizia eskuragarri izateko aukera-berdintasuna, ustelkeriaren eta eroskeriaren murrizketa, erakunde eraginkorrak eta gardenak, Informaziorako sarbidea, oinarrizko askatasunak babestea.

17. ITUNAK HELBURUAK LORTZEKO

Helburua: ezarpen-baliabideak sendotzea eta 'Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna' biziberritzea.

Funtsezko gaiak: baliabideen mugikortasuna, barne-produktu nazional gordinaren % 0,7 garapenerako laguntza ofizialera bideratzea, kanpo-zorra, finantzak, teknologiaren eta berrikuntzaren arloan lankidetza, ekologikoki arrazoizkoak diren teknologiak, ahalmena sortzea, alde anitzeko merkataritza-sistema, araudien eta erakundeen arteko koherentzia, datuen eskuratzea, jarraipena, adierazleak eta ematea.

INFORMAZIO GEHIAGO

Nazio Batuen Erakundeko wengune honetan: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

Save

Save

Save

Save